Головною метою курсу "Інформатика" є навчання студентів основам функціонування електронно-обчислювальних машин(ЕОМ) на фізичному та логічному рівнях, сучасним операційним системам, методам алгоритмізації, технології програмування та використання алгоритмічних мов високого рівня під час розвязання науково - технічних задач на сучасних ЕОМ, застосування комп'ютерiв в рiзних видах iнформацiйного обслуговування, вивчення структур даних, представлення iх в памяті ЕОМ, а також методiв доступу до них в сучасних обчислювальних машинах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

- структурну схему сучасної EOM, сучасні операційні системи, основи алгоритмізації прикладних задач, основи технології програмування з використанням мови С++, сучасний інструментарій програміста;

вміти:

- розробляти алгоритми розвязання прикладних науково - технічних задач, писати програми мовою С++, читати повідомлення компілятора, розробляти структури зберігання даних.