Бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління підприємством. Він формує економічну інформацію для аналізу господарської діяльності, складання бізнес-планів, прийняття управлінських рішень.

Дисципліна «Бухгалтерський облік» належить до циклу дисциплін, які формують професійний рівень фахівців з економічних спеціальностей.

Мета вивчення дисципліни - опанувати основи бухгалтерського обліку в діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності; набути практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання та аналізу фінансової звітності для прийняття стратегічних рішень на підприємствах.

Вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік" базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами під час навчання таких дисциплін, як «Політична економія», «Статистика», «Мікроекономика», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств».

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ: Документальне оформлення господарських операцій, порядок формування облікової інформації, відображення бухгалтерських проведень.

ВМІТИ: Використовувати облікову інформацію для управління підприємством; складати баланс підприємства, читати фінансову звітність та робити аналіз фінансового стану підприємства для прийняття управлінських рішень.