Політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки спеціалістів з економічної кібернетики. Її предмет - це виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з організаційно-економічними відносинами і продуктивними силами.

Політична економія досліджує закони, які управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ та розробляє методологічні основи механізму їх використання суспільством з метою підвищення ефективності виробництва і зростання добробуту людей.

Метою вивчення дисципліни «Політична економія» є комплексне вивчення економічних відносин, грунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають.

Завдання дисципліни:

- науково обгрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

- розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

- зясувати механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності;

- визначити суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції;

- зясувати роль політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

- наукове обгрунтування загальних основ економічного життя суспільства;

- закономірності розвитку суспільного виробництва;

- механізм дії економічних законів та механізм використання їх суспільством у процесі господарської діяльності;

- суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції;

- роль політекономії у розробці шляхів формування соціально орієнтованої економічної системи суспільства.

ВМІТИ:

- класифікувати потреби та визначати ієрархію їх задоволення;

- визначати економічні ресурси та обгрунтовувати напрями їх використання;

- використовувати усі методи економічного аналізу процесів;

- визначати фактори та еластичність попиту та пропозиції як на товари та послуги, так і на ресурси;

- користуватися численними моделями для пояснення своєї точки зору на економічні процеси;

- аналізувати процеси на окремих ринках як на мікро-, так і на макрорівні.

Забезпечуючі дисципліни

Історія економіки та економічної думки